Voorwaarden, privacy & cookieverklaring

Op deze pagina vind je meer informatie over:

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring

Algemene voorwaarden

Definities

Deelnemers
De deelnemers aan het Evenement.

Evenement
Het door de Deelnemers molesteren van een wrak van een auto, bekend als “CarSmash”.

Klant
Eén van de Deelnemers die de groep richting ons vertegenwoordigt, zijnde degene aan wie de Reserveringsbevestiging is gestuurd door ons.

wij
CarSmash, onderdeel van de onderneming Plan A Event Management, een onderneming gevestigd op het adres Nieuwe Nieuwstraat 27 C, 1012 NG, Amsterdam, Nederland.

Reserveringsbevestiging
De door de Klant ontvangen bevestiging van het Evenement inclusief de verdere details daarvan zoals datum, aanvangstijdstip, locatie, kosten en betalingscondities.

2. Toepasselijkheid
Alle boekingen voor het Evenement die door ons zijn geaccepteerd door middel van een Reserveringsbevestiging zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien Klant ook gebruikt maakt van enige andere diensten van ons, dan zijn de hierop toepasselijke voorwaarden aanvullend van toepassing, maar de voorwaarden inzake CarSmash prevaleren voor dit Evenement. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Betaalmoment
Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet uiterlijk 30 dagen voor de datum van het Evenement aan ons heeft voldaan, behouden wij ons het recht voor om de reservering te laten vervallen.

4. Legitimatieplicht
Alvorens aan CarSmash deel te nemen kunnen wij de Klant verplichten zich te legitimeren door het tonen aan ons van een geldig legitimatiebewijs.

5. Voorschriften tijdens het Evenement
Door het aangaan van de reservering verklaart Klant, ook namens de Deelnemers, zich bekend en akkoord met de op CarSmash toepasselijke voorschriften:

    • Het is niet toegestaan ​​deel te nemen aan het Evenement na consumptie van alcohol of enig type drugs. In geval van twijfel, heeft ons personeel de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid of de Deelnemer kan deelnemen.
    • Tijdens deelname aan het Evenement is het verplicht om de uitgereikte beschermende kleding te dragen, zoals overalls, handschoenen en veiligheidsbril. Het dragen van gesloten schoenen is verplicht en het dragen van slippers is niet toegestaan.
    • Tussen de Deelnemers die het voertuig slaan en toeschouwende Deelnemers moet een afstand van 2,5 meter bewaard worden. Deelnemers die op de afstand van 2,5 meter staan, alsmede enige andere toeschouwers, dienen een bril met bescherming aan de zijkant of een veiligheidsbril te dragen wanneer Deelnemers bezig zijn met slaan van het voertuig.
    • Bij het slaan van het voertuig, dient de Deelnemer zich bewust te zijn van zijn directe omgeving. De Deelnemer dient ervoor te zorgen dat hij genoeg ruimte achter hem vrij laat zodat de Deelnemer niemand raakt tijdens het slaan en uithalen daarvoor.
    • Het is niet toegestaan om het voertuig binnen te gaan vóór, tijdens of na de activiteit.
    • Het is niet meer dan 2 personen op hetzelfde moment toegestaan om het voertuig te slaan. Zij dienen onderling te allen tijde een afstand van 2,5 meter ten opzichte van elkaar te bewaren.
    • Er is een keuze aan verschillende hamers en overige gereedschappen beschikbaar, zodat elke Deelnemer een gereedschap dat voor hem geschikt is kan selecteren.
    • Niemand mag op enig moment op het voertuig staan.
    • Het is niet toegestaan enig ander voertuig te raken dan het voertuig dat aan de betreffende groep van Deelnemers is toegewezen.
    • Het is niet toegestaan om van het toegewezen of andere aanwezige voertuigen, enig onderdeel te ontvreemden of mee te nemen. Dit wordt aangemerkt als diefstal waarvan aangifte wordt gedaan.
    • Het is verplicht om de instructies van het personeel op te volgen.


   6. Annulering

   Indien de Klant het Evenement wil annuleren is het volgende verschuldigd:
   Meer dan 30 dagen voor de datum van het Evenement = kosteloze annulering;

   Minder dan 30 dagen voor de datum van het Evenement = 100% van het verschuldigde bedrag.

   Alle annuleringen moeten schriftelijk worden doorgegeven. De datum van annulering is de datum waarop wij het bericht van annulering hebben ontvangen.

   De volgende omstandigheden vormen in ieder geval geen reden om de reservering kosteloos te kunnen annuleren:

  • weersomstandigheden op de dag van het Evenement;
  • een te gering aantal Deelnemers (= minder dan 8 Deelnemers).

 • 7. Aansprakelijkheid

  Aan het Evenement wordt op eigen risico deelgenomen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, verlies van bezittingen, letsel of dood dat is opgelopen door een Deelnemer als gevolg van deelname. 8. Weigeringsrecht
  Wij hebben te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een boeking voor CarSmash te weigeren of éénzijdig te annuleren indien er redelijke vermoedens zijn dat de Deelnemers zich niet zullen houden aan het in deze voorwaarden bepaalde of anderszins door deelname aan het Evenement er een onacceptabel risico – al dan niet voor derden -ontstaat.

9. Toepasselijk recht
Alle geschillen voortvloeiend uit de reservering van CarSmash zijn onderworpen aan Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. CarSmash, onderdeel van de onderneming Plan A event management B.V. (hierna ‘Plan A ’) hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u diensten bij ons afneemt, en hoe we deze informatie gebruiken.  

Onze diensten 
Plan A organiseert evenementen om in groepsverband aan deel te nemen en arrangeert desgewenst het betreffende transport van en naar de locatie, bezoek aan horeca en overnachting(en). Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten.  

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

         • Voor- en achternaam
         • Uw adres
         • E-mailadres
         • Uw telefoonnummer
         • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer, credit card of pay pal gegevens
         • Bedrijfsnaam, mits u deze opgeeft, wat een persoonsgegeven is indien uw onderneming een eenmanszaak is

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Plan A verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

         • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst
         • Het afhandelen van uw betaling 

Daarmee vindt de verwerking plaats conform de volgende grondslagen die erkend zijn in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘AVG’):

         • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
         • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en ii) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen
         • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Plan A bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn  Reden
Personalia afgegeven in verband met boeking Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Personalia afgegeven in verband met het tekenen van de disclamer Gedurende 3 maanden Gerechtvaardigd bedrijfsbelang
Adres Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Bedrijfsnaam (indien opgegeven) Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Bankrekeningnummer/financiële gegevens Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
E-mail adres Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Telefoonnummer Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen

Derde partijen die gegevens van onze cliënten ontvangen 
Plan A verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In het geval van doorgeven van gegevens gaat het om geen andere gegevens dan naam en eventueel telefoonnummer. Plan A blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

Type organisatie Gegevensverwerking
Aanbieders of van activiteiten Personalia
Aanbieders horeca Personalia
Aanbieders overnachting Personalia
Transportbedrijven Personalia
Hosting partners De persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van het kunnen uitvoeren van onze diensten voor klanten, ict systemen en de backup daarvan
Administratiekantoor in verband met salarisadministratie werknemers Personalia

Kopie paspoort

Accountant Bedrijfsnaam en facturatiegegevens in het kader van het opstellen van onze jaarcijfers
Online recruitment partners Personalia

Plan A beschikt uiteraard over de exacte bedrijfsnamen en contactgegevens van bovengenoemde partijen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in Nederland en de EU.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Plan A gebruikt in beperkte mate cookies, te weten Google Analytics. Hiervoor verwijzen wij u naar de cookieverklaring. 

 Geautomatiseerde besluitvorming  
Plan A neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plan A) tussen zit.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Plan A neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met derde partijen die via ons uw persoonsgegevens ontvangen, sluiten wij overeenkomsten ter bescherming van dit doel.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plan A en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te laten sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sales@plana.nl.


Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek aan de website worden gebruikt om bijvoorbeeld uw gebruikersgemak te vergroten zoals de inhoud van in te vullen velden bij een informatie aanvraag of een analyse door ons van onze bezoekers.

Cookies op onze website
Op de website van CarSmash, onderdeel van Plan A event management B.V.,  worden cookies van Google Analytics gebruikt. Dit zijn diensten waarmee wij bijhouden hoe onze bezoekers onze website gebruiken.
Door analyse van de vergaarde gegevens kunnen wij de website verder optimaliseren voor onze (potentiële) cliënten. 

Belangrijk om te weten is dat de werking van Google Analytics voor onze website zo is ingesteld dat deze binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming blijft. Dit betekent onder meer dat het IP-adres van uw internetverbinding (het registratienummer) niet wordt opgeslagen tijdens de gegevensverzameling door Google Analytics.

Cookies blokkeren
Mocht u de werking van Google Analytics willen blokkeren, dan kan dat door het installeren van de zogenaamde opt-out plugin voor Google Analytics in uw internetbrowser.

U kunt er ook voor kiezen om alle cookies te blokkeren in uw internetbrowser, maar hierbij moet gezegd worden dat sommige websites niet volledig functioneel zijn zonder cookies.